Sacensību Nolikums

1. Mērķi
 1.1.Veicināt un popularizēt riteņbraukšanas sportu Latvijā kā visiem bērniem pieejamu sporta veidu.
1.2. Veicināt bērnu regulāru nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm brīvā dabā.
1.3. Audzināt bērnos saudzējošu attieksmi pret dabu un popularizēt tīru vidi Latvijas dabā.
1.4. Noskaidrot labākos Latvijas pilsētu riteņbraucējus dažādās bērnu vecuma grupās.
1.5. Popularizēt sacensības kā ikgadēju vasaras sporta veidu.
2. Organizatori
2.1. Sacensību organizatori ir biedrība “Baltic Cycling Agency”.
2.2. Biroja adrese: Raiņa iela 1-1, Tukums, LV-3101. Tel.22058085. E-pasts: info@bca-velo.lv
2.3. Sacensības vada pasākumu vadītājs ar pieredzi sporta un izklaides pasākumu organizēšanā.
3. Sacensības.
         3.1. Sacensībās drīkst piedalīties ikviens bērns vecumā no 5 -10 gadiem.
         3.2. Dalībniekam obligāti jābūt ritenim un aizsargķiverei. Jebkurš cits, papildus drošibas aprīkojums uzskatāms kā labas gribas un savas drošibas ekipējums.
         3.3. Dalībniekam obligāti jāreģistrējas pirms katra etapa. Nereģistrējoties dalībnieks zaudē iespēju cīnīties par kopvērtējuma punktiem konkrētajā etapā un dalības maksa netiek atgriezta.
         3.4. Sacensību norises laiki un vieta tiek publicēta BCA mājaslapā līdz maija 20 datumam. (sacensības var tikt pārceltas dabas un nepārvaramas varas apstākļu dēl, par to iepriekš ziņojot uz dalībnieka reģistrācijā norādīto tālr.nr.)      
4. Distances
4.1. Piecu un sešu gadu veciem bērniem 1 aplis. 
(Distances garums dažādās pilsētās var atšķirties. Maksimālais distances garums 1 km.)
4.2. Septiņu un astoņu gadu veciem bērniem 2 apļi. 
(Distances garums dažādās pilsētās var atšķirties. Maksimālais distances garums 2 km.)
4.3. deviņu un astoņu gadu veciem bērniem 3 apļi.
(Distances garums dažādās pilsētās var atšķirties. Maksimālais distances garums 3 km.)
4.4. Katra vecuma grupa startē atsevišķi. Zēni un meitenes startē kopā katrā grupā.
Distanču garumos pieļaujami papildinājumi sezonas laikā.
5. Sacensību vērtējums.
5.1. Katrā vecuma grupā tiek izcīnīti kopvērtējuma punkti.
 1. vieta -10p.
 2. vieta – 8p.
 3. vieta – 6p.
 4. vieta – 4p.
 5. vieta – 3p.
 6. vieta – 2p.
No septītās vietas katram dalībniekam finišējot tiek piešķirts 1p.
5.2. Sacensību kopvērtējumā (6 posmi) uzvaru izcīna tas dalībnieks, kurš sezonas garumā izcīnījis visvairāk punktu. 
Gadījumā ja diviem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, uzvaru izcīna tas dalībnieks kuram ir vairāk individuālo posmu uzvaru vai augstāko vietu kopskaits salīdzinājumā ar otru dalībnieku. 
5.3.  Sacensību kopvērtējums ir katrai grupai atsevišķi un katrā pilsētā atsevišķi. Dalībniekam piedaloties dažādās pilsētās kopvērtējuma punkti tiek skaitīti atsevišķi katrā pilsētā.
6. Apbalvošana.
  6.1. Sacensību kopvērtējumā tiek apbalvotas katras grupas pirmās trīs vietas.
         Balvu fonds vienai grupai ir 180 Eur.
         1. vieta 80,-eur (dāvanu karte)
         2. vieta 60,- eur (dāvanu karte)
         3. vieta 40,- eur (dāvanu karte)
  6.2. Vienas grupas, viena etapa pirmās trīs vietas saņem piemiņas rakstus un medaļas. 
  6.3. Īpašos gadījumos organizators var piešķirt specbalvu.
7. Dalības maksa un citi izcenojumi
  7.1. Dalības maksa vienam etapam ir 10,- eur
  7.2. Dalības maksa visiem posmiem ir 45,- eur ( dalības maksa jāveic reģistrējoties BCA mājaslapā līdz pirmā posma startam.)
  7.3. Dalības maksā iekļautais serviss:
- dalībnieka numurs, 
- rezultātu publicēšana www.bca-velo.lv;
- pasākuma sponsoru specbalvu pasniegšana, balvas labākajiem sportistiem;
- iepazīšanās brauciens pa trasi pirms sacensībām;
- marķētas un sagatavotas trases;
- neatliekamā medicīniskā palīdzība distancē un startā/finišā;
- pirmo trīs vietu diploms un medaļa pēc katra etapa;
- kopvērtējuma apbalvojumi;
- fotogrāfijas un video: www.bca-velo.lv.
8. Starta numuri
  8.1. Katram dalībniekam tiek izsniegts starta numurs, kas jāsaglabā uz visiem sešiem sacensību etapiem. (izņēmums ir vienas sacensības Nr. – tas darbojas tikai vienam etapam.)
  8.2. Plastikāta numurs jāpiestiprina pie velosipēda stūres dalībnieku fiksēšanai. 
  8.3. Numurus nedrīkst apgriezt, bojāt un plēst, kā arī izgatavot patvaļīgi! Šādos gadījumos sacensību tiesnešu brigāde lemj par piemērojamo sodu dalībniekam.
  8.4. Numurus nedrīkst nodot citai personai! Par sava numura nodošanu startam citam dalībniekam abām pusēm tiek piemērota attiecīgā etapa rezultāta anulēšana, kā arī visu kopvērtējumā iegūto punktu anulēšana.
9. Starta vietu ieņemšanas kārtība
  9.1. Galvenais princips starta secības noteikšanā ir rūpēties par konkurētspējīgu uzvaru iespēju visiem dalībniekiem, izvietojot dalībniekus ar dažādām spējām dažādās starta pozīcijās.
  9.2. Sacensību 1.posmā starta vietas tiek ieņemtas pēc organizātoru iekšējās starta kartības noteikumiem, priekšroka tiek dota meitenēm, tālāk pēc nejaušas izlozes.
  9.3. Lai noteiktu starta vietu ieņemšanas kārtību starta koridoros nākamajos etapos, pirms katra sacensību etapa tiek aprēķināts sacensību dalībnieka kopvērtējuma punktu skaits, priekšroka starta koridora tiek dota dalībniekam ar mazāko punktu skaitu.
  9.4. Dalībnieki tiek sarindoti starta koridoros atbilstoši iegūtajam kopvērtējuma punktu skaitam augošā secībā.
  9.10. Reģistrējoties sacensību dienā, dalībnieks startē no pēdējā starta koridora.
  9.11 Dalībnieki starta koridorā ieiet pirms starta ar sacensībām paredzēto velosipēdu tam paredzētajā vietā.
Stingri aizliegts kāpt pāri sētām un norobežojošām lentēm vai pārcelt pār tām velosipēdu. Ieejot starta koridorā, dalībnieks tiek reģistrēts.
Dalībnieka pienākums ir pārliecināties par savu reģistrēšanu starta koridorā atbilstoši sacensību noteiktajai kārtībai.
  9.12. Dalībniekam ir atļauts ieņemt vietu tālākā starta koridorā, nekā ir norādīts starta sarakstā. 
  9.13. Patvaļīgi ieņemot tuvāku starta koridoru par norādīto, dalībnieks var tikt sodīts ar diskvalifikāciju vai starta pozīcijas pazemināšanu nākamajā sacensību etapā.

10. Rezultāti un vērtējums
  10.1. Individuālais vērtējums.
  10.1.1. Publiski redzamajos rezultātos www.bca-velo.lv tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, distance, vecuma grupa. 
  10.2. Sacensību uzvarētājus katrā etapā nosaka pēc ieņemtajām vietām finišā.
  10.3. Kopvērtējuma rezultātus vērtē pēc sešu etapu punktu summas katrā vecuma grupā.
  10.4. Vienāda punktu skaita gadījumā, kopvērtējuma ieskaitē, augstāku vietu ieņem dalībnieks, kuram ir labāka izcīnīto vietu summa ieskaites etapos.
Ja arī šajā gadījumā uzvarētāju nav iespējams noteikt, augstāku vietu iegūst tas dalībnieks, kurš izcīnījis augstāku vietu pēdējā sacensību etapā.
11. Dalībnieku drošība, atbildība, pārkāpumi un sodi
11.1. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības stāvokli izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.
11.2. Ikviens sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu un citu dalībnieku drošību, cik daudz tas ir atkarīgs no viņa rīcības. 
11.3. Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieka iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību laikā, pirms un pēc tām. Iesakām dalībniekiem apdrošināt veselību!
11.4. Ja jūs trasē redzat kādu, kam vajadzīga medicīniskā palīdzība, mēģiniet palīdzēt un nekavējoties informējiet sacensību organizatorus klātienē, vai zvanot uz tālr.nr. 22058085.
11.5. Dalībniekiem ieteicams distancē doties veselam ,atbilstošā ekipējumā.  
 11.6. Tiesnešu, organizatoru, apsardzes firmas, Valsts ceļu policijas, Valsts un pašvaldības policijas, kā arī Neatliekamās medicīnas personāla sniegtie norādījumi ir saistoši visiem sacensību dalībniekiem.
Tos neievērojot, dalībnieks var tikt sodīts. Soda mēru šādos gadījumos nosaka sacensību tiesnešu brigāde.
 11.7. Dalībnieki drīkst iesildīties sacensībām tikai tam paredzētajās vietās, ja tādas ir norādītas. Stingri aizliegts iesildīties pa trasi, ja tajā laikā notiek sacensības citiem dalībniekiem.
 11.8. Sacensības balstās uz godīgas spēles noteikumiem. Dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē – apzinātu traucēšanu citiem dalībniekiem, palīdzību stumjot vai velkot un citiem gadījumiem.
Soda mēru šādos gadījumos nosaka sacensību tiesnešu brigāde.
 11.9. Sacensībās nedrīkst izmantot pašgājēj velosipēdus, dalībniekus nedrīkst stumt, vilkt vai jebkādi citādi ietekmēt viņu personīgo sniegumu.
 11.10. Sertificēta riteņbraukšanas aizsargķivere ir obligāta! Piedaloties sacensībās bez ķiveres vai ar neaizsprādzētu ķiveri, dalībnieks tiek diskvalificēts.
 11.11. Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
 11.12. Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un vietu rezultātos.
 11.13. Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods – diskvalifikācija.
 11.14. Personai, kas pārvietojas ar velosipēdu, ar piestiprinātu sacensību numuru, ir pienākums ievērot ceļu satiksmes noteikumus ārpus sacensību trases, tai skaitā sacensību iesildīšanās laikā.
 11.15. Ja tiesnešiem vai sacensību organizatoriem rodas aizdomas par nepareizi norādītiem dzimšanas datiem, reģistrējot bērnus, vecākiem nedēļas laikā ir pienākums atsūtīt dzimšanas apliecības vai cita personu apliecinoša dokumenta kopiju dzimšanas datu apstiprināšanai.
 11.16. Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par bērniem, kuri patvaļīgi dodas vecumam neatbilstošā distancē.
 11.17. Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu naudas sods – 50 EUR.
 11.18. Sacensību tiesneši un organizatori var lemt par situācijām un piespriest sodus šajā nolikumā neatrunātos gadījumos. 
 11.19. Lūgums dalībniekiem nemest zemē ūdens glāzes, tukšās pudeles un sporta uztura iepakojumus. Uzturēsim tīru Latvijas dabu! Organizatoriem ir tiesības sodīt dalībniekus par dabas piesārņošanu.
 11.20. Ārkārtas tālrunis sacensību laikā 22058085!
12. Protestu iesniegšana un izskatīšana
12.1. Dalībnieks vai dalībnieka pārstāvis, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, vai grib iesniegt protestu par citu dalībnieku noteikumu neievērošanu vai citiem pārkāpumiem distancē, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim.
Pretenzija jāiesniedz rakstiski sacensību organizātoriem sacensību dienā. Pretenzijai jābūt noformētai kā dokumentam un ar iesniedzēja parakstu. 
12.2. Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt izmaiņas šajā nolikumā.
12.3. Informācija, kas ir publicēta mājaslapā www.bca-velo.lv, ir saistoša visiem sacensību dalībniekiem. 
12.4. Sacensību rezultāti tiek publicēti trīs dienu laikā. Pretenzijas par rezultātiem tiek pieņemtas rakstveidā uz e-pastu info@bca-velo.lv 48 h laikā pēc to publicēšanas www.bca-velo.lv mājaslapā un tiek izskatītas 7 dienu laikā pēc to saņemšanas.
13. Citi noteikumi
13.1. Laika skaitīšana katrā braucienā tiek fiksēta no starta signāla līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim. Laika mērīšanai ir tikai informatīvs raksturs.
13.2. Dalībnieku rezultāti tiek fiksēti manuāli.
13.3. Sacensībās var tikt veikta velosipēda tehniskā atbilstības pārbaude.
13.4. Organizatori pirms katras grupas starta sniedz informāciju par distanci.
13.5. Organizatori nenes nekādu atbildību par dalībnieku inventāra vai personīgo mantu bojājumiem sacensību laikā, pirms un pēc tām.
14. Personas datu aizsardzība
14.1. Baltic Cycling Agency kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.bca-velo.lv. 
14.2. Datu pārzinis ir BCA, adrese: J. Raiņa iela 1-1, Tukums, LV-3101.
14.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus.
Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
14.4. Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu info@bca-velo.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
14.5. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos. 
14.6. Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.bca-velo.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.
14.7. Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu un tālruņa numuru, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties caur linku vēstulē vai sūtot savas vēlmes uz e-pastu info@bca-velo.lv.